Show/Hide

Get the latest coronavirus updates and information on community resources and business assistance.

FortLauderdale.gov

Apre yon tanpet fin pase

Print
Press Enter to show all options, press Tab go to next option
 • Telefone liy dirèk vil la genyen pou ka siklòn 954-828-8888 epi koute estasyon radyo 1610 pou w ka tande nouvo enfòmasyon enpòtan.
 • Hurricane ChecklistRetounen lakay ou sèlman lè leta nan zòn nan fè w konnen pa gen danje pou w fè sa.
 • Hurricane ChecklistEnspekte kay ou.  Rele konpayi asirans ou si kay ou sibi domaj.
 • Hurricane ChecklistPa rete nan lari. Pa kondui machin toutotan otorite nan zòn nan pa fè w konnen pa gen danje nan lari a.
 • Hurricane ChecklistSi w ta wè manman tiyo dlo ki kase, twou ego ki kraze, ak dren ki bouche telefone 954-828-8000.
 • Hurricane ChecklistPase lwen tout fil kouran ou wè ki tonbe epi telefone konpayi kouran an FPL nan nimewo sa a 1-800-468-8243 pou w fè yo konn sa.
 • Hurricane ChecklistPase lwen tout ma dlo, ka gen fil kouran anba dlo a.
 • Hurricane ChecklistSèvi ak telefòn ou pou ka ijan sèlman.
 • Hurricane ChecklistPa janm kondui machin nan wout ki anba dlo.
 • Hurricane ChecklistSuiv radyo ak televizyon lokal yo pou w ka konnen si leta pase lòd pou moun bouyi dlo anvan yo sèvi avè l.
 • Hurricane ChecklistJete manje ki gate ak sa w genyen dlo inondasyon an mouye.
 • Hurricane ChecklistPa janm sèvi ak dèlko anndan kay.
 • Hurricane ChecklistPran prekosyon lè w ap retire debri nan lakou w. Mete rad pou pwoteje kò ou sou wou. Fè timoun yo ak bèt kay ou ret anndan kay.