FortLauderdale.gov

Apre yon tanpet fin pase

Print
Press Enter to show all options, press Tab go to next option
 • Telefone liy dirèk vil la genyen pou ka siklòn 954-828-8888 epi koute estasyon radyo 1610 pou w ka tande nouvo enfòmasyon enpòtan.
 • Hurricane ChecklistRetounen lakay ou sèlman lè leta nan zòn nan fè w konnen pa gen danje pou w fè sa.
 • Hurricane ChecklistEnspekte kay ou.  Rele konpayi asirans ou si kay ou sibi domaj.
 • Hurricane ChecklistPa rete nan lari. Pa kondui machin toutotan otorite nan zòn nan pa fè w konnen pa gen danje nan lari a.
 • Hurricane ChecklistSi w ta wè manman tiyo dlo ki kase, twou ego ki kraze, ak dren ki bouche telefone 954-828-8000.
 • Hurricane ChecklistPase lwen tout fil kouran ou wè ki tonbe epi telefone konpayi kouran an FPL nan nimewo sa a 1-800-468-8243 pou w fè yo konn sa.
 • Hurricane ChecklistPase lwen tout ma dlo, ka gen fil kouran anba dlo a.
 • Hurricane ChecklistSèvi ak telefòn ou pou ka ijan sèlman.
 • Hurricane ChecklistPa janm kondui machin nan wout ki anba dlo.
 • Hurricane ChecklistSuiv radyo ak televizyon lokal yo pou w ka konnen si leta pase lòd pou moun bouyi dlo anvan yo sèvi avè l.
 • Hurricane ChecklistJete manje ki gate ak sa w genyen dlo inondasyon an mouye.
 • Hurricane ChecklistPa janm sèvi ak dèlko anndan kay.
 • Hurricane ChecklistPran prekosyon lè w ap retire debri nan lakou w. Mete rad pou pwoteje kò ou sou wou. Fè timoun yo ak bèt kay ou ret anndan kay.