Show/Hide

Get the latest coronavirus updates and information on community resources and business assistance.

FortLauderdale.gov

Pwoteje kay ou

Print
Press Enter to show all options, press Tab go to next option

Pi gwo prekosyon ou ka pran pou diminye valè dega siklòn ka fè lakay ou oubyen sou pwopriyete ou se lè ou pwoteje kote van ka pi fasil fè dega yo. Dapre dènye rechèch teknoloji sou afè van, li enpòtan pou w ranfòse kèk kote anndan kay la pou w ka redui valè dega van an ka lakòz. Men kote ki pi enpòtan pou w ranfòse: tèt kay la, fenèt yo, pòt kay la ak pòt remiz machin yo.

Men kèk enfòmasyon sou sa yon mèt kay ka fè pou l ranfòse chak kote sa yo, al sou sit wèb sa yo:

National Hurricane Center
http://www.nhc.noaa.gov/HAW2/english/retrofit/secure_home.shtml

Federal Alliance for Safe Homes (FLASH)
www.flash.org

Institute for Business and Home Safety
http://www.ibhs.org