Show/Hide

Get the latest coronavirus updates and information on community resources and business assistance.

FortLauderdale.gov

Sit web ki enpotan

Print
Press Enter to show all options, press Tab go to next option

Nimewo telefòn lokal ou ka telefone an ka ijans

Vil Fort Lauderdale

 • Biwo Ijans lè gen siklòn (Hurricane Emergency Hotline) - 954-828-8888
 • Biwo ki la pou ede popilasyon an 24 sou 24 - 954-828-8000
 • Biwo polis
  • Ka ki pa ijan - 954-764-4357 or 954 764-HELP
  • Ka ijan - 911
 • Biwo manm komisyon vil la - 954-828-5003
 • Lameri - 954-828-5000

Broward County

 • Ajans ki okipe ka ijan lè gen gwo dega (Emergency Management Agency) - 954-831-3900
 • Kote pou moun rele pou pran enfòmasyon sou siklòn nan Broward County 24 sou 24 - 954-831-4000
 • Kote pou moun ki soud ak sa ki bèbè rele pou pran enfòmasyon sou siklòn 24 sou 24 - 954-831-3940
 • Kote moun ki gen bezwen espesyal ka enskri - 954-357-6385
 • Kote moun ki gen pwoblèm tande ka enskri pou yo jwenn èd - 954-537-5608
 • Transpò piblik - 954-357-8400

Eta Florid

 • Depatman ki okipe ka ijan lè gen gwo dega (Division of Emergency Management) - 850-413-9900

Kèk lòt nimewo telefòn enpòtan

 • Lakwawouj Ameriken (American Red Cross - Broward Chapter) - 954-763-9900
 • Reparasyon telefòn (BellSouth Repair) - 611
 • FIMA (Federal Emergency Management Agency - FEMA) - 1-800-621-FEMA (3362)
 • Konpayi elektrisite - sèvis pou kliyan (Florida Power & Light Customer Care Center) - 954-797-5000
 • Biwo nasyonal asirans inondasyon (National Flood Insurance) - 1-888-379-9531
 • Konpayi gaz (TECO / People's Gas Company) - Toll-free 1-877-832-6747

Websites

Kèk sit wèb kote ou ka jwenn enfòmasyon

Free viewers are required for some of the attached documents.
They can be downloaded by clicking on the icons below.

Acrobat Reader Download Acrobat Reader Flash Player Download Flash Player Windows Media Player Download Windows Media Player Microsoft Silverlight Download Microsoft Silverlight Word Viewer Download Word Viewer Excel Viewer Download Excel Viewer PowerPoint Viewer Download PowerPoint Viewer